La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat renovar la pòlissa de responsabilitat civil professional que té contractada des de fa anys amb l’entitat asseguradora Catalana Occidente a través de la corredoria d’assegurances Adartia.

La renovació, que entrarà en vigor el proper 1 de juliol, ofereix una àmplia redacció de cobertures, de forma que, a més de la responsabilitat civil derivada de l’exercici professional i de la responsabilitat civil d’explotació, locativa i patronal, preveu altres supòsits com, entre d’altres, els danys a expedients i documents, els relacionats amb la LOPD i la infidelitat d’empleats, la inhabilitació professional, la reclamació a contraris, la defensa i les fiances.

S’hi incorpora, a més, la cobertura de RC derivada de l’exercici de l’activitat com a compliance officer o la de les despeses d’assistència psicològica.
El límit contractat per sinistre es manté a 1.100.000 euros per a cada assegurat. El cost per al període comprès entre l’1 de juliol del 2022 i el 30 de juny del 2023 és de 21, 30 euros mensuals (impostos inclosos) per col·legiat exercent i/o inscrit.

Finalment, es recorda que la Llei 2/2007, de 15 de març, sobre societats professionals estableix per a aquestes l’obligació legal de contractar una pòlissa pròpia per cobrir la responsabilitat en què pogués incórrer la societat o el despatx i va fixar, a més, una responsabilitat subsidiària de la societat i dels professionals, socis o no, pels actes realitzats per ells i amb independència que aquests estiguin ja coberts.

Més informació