Davant el gran retard en l’abonament dels assumptes del Torn d’Ofici i l’incompliment pel ministeri de Justícia dels compromisos assolits amb l’Advocacia Espanyola relatius al pagament mensual de les certificacions de les actuacions dutes a terme en el marc del sistema de l’Assistència Jurídica Gratuïta pels advocats i els col·legis d’advocats en el territori de la seva competència, el Consell General de l’Advocacia Espanyola ha informat que en data 29 d’octubre ha remès requeriment formal a la ministra perquè es procedeixi al pagament dels mesos de juliol, agost i setembre encara pendents, així com als interessos meritats.

El Consell afegeix que si persisteix l’actual situació d’impagament i d’incompliment, que, recorda, constitueix la vulneració dels terminis de pagament establerts en la Llei 1/1996 i en el seu reglament de desenvolupament, adoptarà, durant el Ple del Consell previst per al dia 7 de novembre, totes les mesures i accions que s’estimin oportunes per defensar els drets dels advocats adscrits al Torn.