Adjuntem la Resolució de 18 de maig de 2020, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020 relatius a les quotes nacionals i provincials, i s’estableix el lloc de pagament d’aquestes quotes.

RESOLUCIÓ