S’adjunta al final d’aquestes línies la resolució del secretari general de l’Administració de Justícia per la qual es fixen serveis mínims per a la vaga convocada per cinc sindicats entre els funcionaris dels cossos generals i especials de l’Administració de Justícia. La vaga comença el 17 d’abril en forma d’aturades parcials, de les 10 a les 13 hores, de caràcter indefinit, llevat del dia 19 d’abril, en què l’atur s’ha convocat per a tota la jornada.

En aquesta ocasió, els serveis mínims establerts són més amplis que els que es varen fixar per a la vaga dels LAJ. Així, es preveuen els següents:

 • Servei de guàrdia. Els jutjats i fiscalies en servei de guàrdia han de comptar amb tota la dotació de personal que efectuï el servei de guàrdia.
 • Mesures cautelars o provisionals, a causa de l’afectació de drets fonamentals i la necessitat de resoldre-la ràpidament.
 • Totes les actuacions en causes amb pres, per no demorar la resolució de situacions de privació de llibertat.
 • Totes les actuacions del Registre Civil.
 • Les actuacions relatives a la violència de gènere, als jutjats de violència sobre la dona, siguin o no exclusius.
 • Totes les actuacions ja assenyalades en les quals hagi d’intervenir un menor o una persona amb discapacitat o especialment vulnerable.
 • Els procediments per a la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques referits al Capítol XI del Títol II del Llibre II de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social; i Capítol I, Títol V de Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.
 • La gestió y la tramitació del pagament i transferència expedits pels LAJ amb relació a les pensions d’aliments o pensions compensatòries.
 • L’obertura i el funcionament mínim de tots els jutjats i tribunals durant les hores d’audiència al públic. (…) S’inclou com a servei essencial la pràctica de totes les actuacions en què venci un termini preestablert legalment o l’incompliment del qual pugui suposar la pèrdua o el perjudici de drets.
 • Els serveis de l’assistència i de suport a la funció jurisdiccional als Instituts de Medicina Legal, a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses y els seus departaments i delegació, en especial en matèria penal, de protecció de les víctimes i en funcions de guàrdia.
 • El registre i el repartiment d’assumptes, escrits i documents.
 • L’assistència a la realització de compareixences apud acta per complir requeriments processals.
 • Acceptació dels escrits presentades a través de Lexnet o sistema equivalent que han de caducar en un termini inferior a set dies.
 • La gestió i la tramitació dels escrits de pròrrogues d’embargament anotats al Registre de la Propietat.
 • La gestió i la tramitació dels escrits i la realització de compareixences per las quals se sol·liciti el reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta quan pugui determinar la suspensió del curs del procés.
Resolució serves mínims