Ateses les incidències que de vegades es produeixen per l’absència de signatura del lletrat o lletrada en determinats escrits judicials, principalment en les demandes i en els relatius als processos d’execució, i a fi d’evitar retards en la tramitació dels expedients per aquest motiu, la Comissió Mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda l’obligatorietat que els lletrats signin els procediments en què és preceptiu que intervenguin.

La Comissió recorda, així mateix, la necessitat de presentar les còpies de tots els escrits i demandes que es presentin per mitjà telemàtic que impliquin una primera crida de la contrapart, de conformitat amb l’article 273.4 de la LEC.