En el cas que els lletrats no puguin assistir a una vista de judici oral en procediments designats d’ofici, han de sol·licitar a l’ICAIB l’autorització per ser substituïts per un altre lletrat, de la seva elecció, sempre que aquest formi part del mateix torn i partit judicial i que se sol·liciti amb un mínim de tres dies d’antelació, a l’adreça electrònica turnodeoficio@icaib.org