S’informa als col·legiats que, amb motiu de la situació sociosanitària pel COVID-19, i a petició de l’ICAIB, les comissions d’assistència jurídica gratuïta de tots els partits judicials de les Illes admetran que les sol·licituds de justícia gratuïta es presentin sense la signatura de l’interessat, si bé, en l’apartat reservat per a la signatura de la persona sol·licitant s’haurà d’indicar “IMPOSIBILIDAD POR ESTADO DE ALARMA”..
Així mateix, i atesa la recomanació que les assistències es facin telefònicament o per via telemàtica, els fulls de l’assistència seran admeses sense el segell de la dependència policial concreta, sent important en aquest cas especificar en el document el número de l’avís de la centraleta.
Els lletrats del TO i ALD poden enviar les assistències efectuades i les corresponents sol·licituds de justícia gratuïta, així com les justificacions que tinguin pendents a les següents adreces de correu electrònic:

eivissa@icaib.org
inca@icaib.org
manacor@icaib.org
menorca@icaib.org
turnodeoficio@icaib.org