Es recorda als lletrats designats en torn d’ofici per a assumptes penals que, de conformitat amb allò que estableix l’art. 31 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, la seva actuació professional s’estén durant tot el procediment, i per tant, la seva intervenció no s’esgota amb la celebració del judici oral.

En fase d’execució, els lletrats han d’atendre totes les notificacions, informar el client quan sigui procedent i evacuar tots els tràmits adients per a la seva defensa, efectuant tots els recursos i / o al·legacions que siguin necessaris en cada supòsit, inclòs, quan s’escaigui, el tràmit de preparació del recurs de cassació per infracció de llei, recollit en l’art. 988 de la LECr.

Transcorreguts dos anys des de l’obertura de l’executòria, el lletrat ha d’informar el justiciable que ha de sol·licitar novament expedient de justícia gratuïta, per a nova designació lletrada per a les actuacions posteriors que pugui necessitar.