Es recorda als lletrats designats en torn d’ofici per a assumptes penals que, de conformitat amb allò que estableix l’article 31 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, la seva actuació professional s’estén durant tot el procediment, i per tant, la seva intervenció no s’esgota amb la celebració del judici oral.

En fase d’execució, els lletrats han d’atendre totes les notificacions, informar al client quan calgui i evacuar tots els tràmits adequats per a la seva defensa, efectuant els recursos i/o les al·legacions que siguin necessaris a cada supòsit, inclòs, en el seu cas, el tràmit de preparació del recurs de cassació per infracció de llei, recollit en l’art. 988 de la LECr.

Transcorreguts dos anys des de l’obertura de l’executòria, el lletrat haurà d’informar al justiciable que ha de sol·licitar novament expedient de justícia gratuïta, per a nova designació lletrada per a les actuacions posteriors que pugui precisar.