En compliment de la disposició addicional 130 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat, en la qual es concreta el compromís adquirit en el seu dia pel Ministeri de Justícia d’abonar les quantitats corresponents a les actuacions penals relacionades més avall i dutes a terme durant el quart trimestre de 2019 i tot l’any 2020.

En tractar-se d’una acció de caràcter extraordinari, la justificació no es farà de la forma habitual, és a dir, a través de SIGA, sinó que s’haurà de fer presentant la documentació pertinent en qualsevol de les seus de l’ICAIB.

Les característiques principals d’aquesta justificació extraordinària són:

QUÈ ASSUMPTES SÓN OBJECTE DE JUSTIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA?
Totes les actuacions professionals dutes a terme durant el quart trimestre del 2019 i tot el 2020 pels lletrats nomenats per designació judicial en defensa de detinguts, presos, investigats o acusats en un procés penal en assumptes en què la sol·licitud de justícia gratuïta de client fossi arxivada per no aportar la documentació necessària i que el lletrat no hagi cobrat.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 DE MAIG DE 2021
El Consell General d’Advocacia Espanyola informa que el termini per justificar aquests assumptes és el 31 de maig de 2021.

FORMA DE JUSTIFICACIÓ
Llista: per facilitar el procés, l’ICAIB remetrà aviat una llista a cada lletrat afectat amb la relació d’assumptes que compleixen els requisits per a tal justificació. Si hi hagués un error o alguna absència a la llista remesa per l’ICAIB es prega que es posi en coneixement del departament de torn d’ofici, a l’adreça electrònica sonia.vico@icaib.org

Període temporal. D’aquesta llista d’expedients es justificaran els assumptes en què la notificació de la resolució judicial o la interposició de l’escrit processal s’hagi fet entre l’1 d’octubre de 2019 i el 31 de desembre de 2020 i que, evidentment, el lletrat no hagi cobrat del client.

Es podrà justificar inici o inici / fi.

Justificació presencial i en paper. Atès que es tracta d’una justificació extraordinària, aquesta no es farà en SIGA, sinó que es durà a terme en format paper de manera presencial a qualsevol de les seus i / o oficines col·legials de l’ICAIB.

Documentació acreditativa i declaració responsable. La justificació s’ha d’acompanyar de la documentació acreditativa de la intervenció (escrit de defensa, acte de sobreseïment, sentència, etc.), on consti la data de notificació / presentació. Així mateix, s’haurà de presentar degudament formalitzat (amb relació d’assumptes) i signat el model de declaració responsable que adjuntem tot seguit.

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE