Recordem a tots els col·legiats que per facilitar la resolució de conflictes i arribar a solucions pactades per als seus clients, poden fer ús dels serveis de la IMIB, Institució de Mediació de les Illes Balears, de la qual forma part l’ICAIB.

La IMIB compta a totes les illes amb professionals molt qualificats, experts en gestió de conflictes civils, mercantils i familiars.

Durant el procediment de mediació, cal que les parts estiguin assistides i assessorades pels seus respectius lletrats, que vetllaran pels seus drets, molt especialment a l’hora de proposar i adoptar acords. Així, la participació dels professionals de l’advocacia és fonamental tant en la mediació (fixar els objectius, elaborar propostes, triar i elaborar acords, controlar la seva legalitat, validesa i futura eficàcia …), com després (redacció de l’acord, homologació o elevació a públic dels pactes, seguiment del compliment).

L’acord de mediació vincula a les parts que el signen i, un cop homologat judicialment o protocol·litzat notarialment, constitueix títol executiu

Institució de Mediació de les Illes Balears