La Comissió Mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda als col·legiats que, en processos d’execució de títols no judicials i execucions hipotecàries, cal aportar els originals de les escriptures objecte d’execució, i també els títols canviaris. Els professionals poden presentar directament els documents sense necessitat que els jutjats hagin de requerir-ne l’esmena i, així, evitar dilacions en l’admissió a tràmit de les demandes executives.