Els col·legiats que varen assistir a la Junta General Ordinària del 29 de juliol aprovaren per unanimitat el compte general de despeses i ingressos de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019.

La tresorera i el degà de l’ICAIB, acompanyats per altres membres de la Junta de Govern, varen presentar als col·legiats el compte general, que ha obtingut l’informe favorable de l’auditoria, i explicaren algunes de les qüestions més destacades de la gestió de l’exercici del 2019, el resultat final del qual és favorable als interessos dels col·legiats.

Pel que fa al punt del dia relatiu a l’adquisició d’un solar, situat al carrer de la Glòria, 149 d’Inca per instal·lar-hi la futura seu col·legial, el degà va explicar que, atesa la situació generada per la COVID-19, la Junta de Govern va decidir ajornar la proposta de compra i sotmetre-la a la consideració dels col·legiats més endavant, quan l’ocasió sigui més adient.

També durant el decurs de la Junta General es va fer referència a les circumstàncies especials derivades de la COVID-19 i l’afectació clara que tindrà sobre els pressuposts col·legials d’enguany.

Així, Irma Riera recordà que, per tal d’ajudar els col·legiats a pal·liar la difícil situació creada arran de la paralització de pràcticament tota l’activitat judicial durant quasi tres mesos, l’ICAIB va condonar les quotes col·legials dels mesos d’abril, maig i juny i va incrementar en 50.000 euros la partida d’ajuda social destinada a oferir suport als col·legiats que acreditin estar en una situació econòmica especialment delicada. Mesures, totes dues, que han suposat una baixada important dels ingressos inicialment prevists i un canvi pressupostari, dels quals es donarà compte quan acabi l’actual exercici econòmic.

Realitzat 2019
Memòria resultats 2019
Memoria actividad colegial 2019