Des de la Direcció Provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) informen que a fi d’agilitar la tramitació de l’important volum de ERTEs que estan rebent i, especialment, avançar en el reconeixement de les prestacions inicials, han adoptat algunes mesures i recomanacions, entre les quals destaquen les següents:

1) ADRECES ELECTRÒNIQUES “TEMÀTIQUES” I RECOMANACIONS D’ÚS.

El SEPE ha creat una nova adreça electrònica específica per a determinades comunicacions, de manera que ara disposa de tres bústies per a la gestió dels ERTEs:

dp07acuerdos.ere@sepe.es per a comunicació de sol·licituds col·lectives, baixes o desafectacions totals, incidències relatives a baixes mèdiques, paternitats, maternitats, o falta de cobrament.

És important que en l’assumpte s’indiqui sempre el motiu de l’correu (exemples: patronal i falta de cobrament, patronal i baixes per IT, patronal i sol·licitud col·lectiva empresa).

També és molt important que s’adjunti Excel de la patronal que presenta incidències.

Per evitar el col·lapse dels correus, es prega no remetre “còpies de cortesia” de les comunicacions.

dp07modif.ere@sepe.es per comunicar sol·licituds de canvi de mesura o desafectacions parcials.

dp07familiar@sepe.es per comunicar dades d’informació familiar que pugui afectar a la quantia de la prestació.

2. GUIA PRÀCTICA PER DEMANAR CANVIS DE MESURA

S’adjunten al final d’aquestes línies la guia pràctica del SEPE per sol·licitar els canvis de mesura, així com un cartell informatiu.

3) INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE DOCUMENTS EXCEL.

Des de la direcció provincial informen que el sistema no pot processar els documents Excel amb el format modificat o amb errors de contingut (com són, per exemple, dades no actualitzades del DNI dels treballadors, comptes bancaris amb dígits errònies o d’entitats que ja no existeixen, comptes estrangers on no es pot efectuar el pagament, etc.), la qual cosa ha dut al personal del SEPE a treballar sobre cada un d’aquests expedients, per la qual cosa es prega incloure la informació exacta i no canviar el format dels documents.

4. COBRAMENTS INDEGUTS I PRESTACIONS MAL ABONADES

En relació als cobraments indeguts que es poden generar pels reconeixements erronis, ja sigui per ERTOs denegats, perquè els treballadors estaven en IT o per altres causes, es prega als professionals que informin als usuaris que intentin tornar el rebut a l’entitat bancària, que ja estan avisades, de manera que, “si és possible, es retornarà el rebut per no generar procediments de cobrament indegut”.

Respecte de les prestacions mal abonades perquè s’ha consignat un número de compte d’un altre company de l’empresa en qüestió -comptes que s’han crusat-, s’ha de sol·licitar el canvi de compte en el correu dp07acuerdos.ere@sepe.es, que afectarà a prestacions futures. “Les prestacions ja abonades – afegeixen des del SEPE- es donen per pagades correctament, de manera que serà l’empresa la que hagi de donar solució als treballadors i regularitzar quantitats”.

Guía
Cartell informatiu