En el BOE del 4 de setembre de 2018, s’ha publicat el Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers, pel qual es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest Reial decret inclou novetats importants i noves obligacions per als subjectes obligats, entre els quals hi ha els professionals de l’advocacia.

Així, a la disposició addicional única, el Reial decret obliga que s’inscriguin en el Registre Mercantil, de forma prèvia a l’inici de les seves activitats, les persones físiques o jurídiques que de forma empresarial o professional prestin tots o algun dels serveis següents per compte de tercers (art. 2.1 o): constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d’administració o d’assessoria externa d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; o exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d’informació d’acord amb el Dret de la Unió o normes internacionals equivalents que garanteixin l’adequada transparència de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions».

En el cas de persones físiques professionals, s’especifica a la nova norma que «la inscripció s’ha de fer exclusivament de forma telemàtica mitjançant un formulari preestablert aprovat per ordre del ministre de Justícia».

Quant als terminis, l’apartat 4 de la disposició addicional indica que «les persones físiques o jurídiques que en entrar en vigor aquesta disposició addicional duguin a terme alguna o algunes de les activitats compreses en l’article 2.1 o) de la Llei i no constin inscrites [en el Registre Mercantil] s’hi hauran d’inscriure en el termini d’un any de conformitat amb l’apartat 2 d’aquesta disposició addicional. Igualment, les persones físiques o jurídiques que ja constin inscrites en el Registre Mercantil han de presentar al registre, en el mateix termini, una manifestació d’estar sotmeses, com a subjectes obligats, a les normes establertes en aquesta llei».

El Reial decret llei 11/2018 estableix, a més, altres obligacions addicionals per als subjectes obligats. De tot això, se’n tractarà a la jornada que tindrà lloc el 16 de novembre a l’ICAIB (https://www.icaib.org/ca/events/16-11-2018-jornada-les-novetats-en-prevencio-de-blanqueig-de-capitals-derivades-del-decret-llei-11-2018-i-altres-questions-dactualitat/), a banda de la informació que es pugui publicar en els diferents canals de comunicació del Consell General de l’Advocacia Espanyola i/o de l’ICAIB.

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2018/09/BOE-A-2018-12131_Modif.pdf” title=”RDL 11/2018″ ]