El 22 d’octubre de 2018, es va acordar convocar eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern de l’ICAIB, que tindran lloc el 19 de desembre de 2018, de les 10.00 a les 18.00 hores, a la sala d’actes de la seu palmesana del Col·legi. Es podrà votar presencialment o per correu (certificat).

La convocatòria afecta els càrrecs de vicedegà, secretari, tresorer i diputats segon, quart, novè i desè.

Presentació de candidatures. El termini per presentar les candidatures, que han d’estar subscrites pel candidat i que poden ser conjuntes per a diversos càrrecs o individuals per a càrrecs determinats, estarà obert fins a les 14.00 hores del dia 29 de novembre de 2018.

Electors. Tenen la condició d’electors tots els col·legiats incorporats a l’ICAIB amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria, així com els advocats de la UE amb idèntica antelació.

Qui pot ser candidat? .- Poden ser candidats els electors residents a les Illes Balears sempre que no estiguin incursos en cap de les situacions següents: a) estar condemnats per sentència ferma que impliqui la inhabilitació o la suspensió per a càrrecs públic, mentre aquestes subsisteixen; b) haver estat disciplinàriament sancionat a qualsevol col·legi d’advocats, mentre no hagin estat rehabilitats, i c) ser membres d’òrgans rectors d’un altre col·legi professional

Convocatòria eleccions