S’adjunta al final d’aquest text una comunicació de la Direcció General de Migracions sobre tramitació de diferents documents i assumptes d’estrangeria i elaborada amb l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre “la concentració dels recursos públics en els serveis essencials en l’actual context d’emergència i la preservació dels drets i interessos dels estrangers “.

En resum, s’estableixen les mesures següents:

  • Es finalitzaran les sol·licituds presentades abans de l’entrada en vigor dell RD, de 14 de març, la proposta de resolució de les quals sigui favorable.
  • S’emetran els certificats de silenci positiu en le sol·licituds presentades a l’empara de la Llei 14/2013, amb anterioritat a l’entrada en vigor del reial decret 463/2020.
  • L’administració acceptarà aquells documents exigibles en el procediment i la vigència dels quals hagi expirat durant l’actual situació d’excepcionalitat.
  • S’admetran i tramitaran, sense subjecció a terminis administratius, les autoritzacions (inicials i renovacions) presentades amb posterioritat a el reial decret 463/2020, de 14 de març.
  • Es suspendran els procediments de sol·licituds (inicials o renovacions) presentades abans de l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, la proposta de resolució dels quals sigui denegatòria o d’arxiu.
  • Es suspendran els terminis d’expiració de les estades de nacionals de tercers estats en els casos es que el seu retorn no és possible per l’emergència sanitària internacional derivada del coronavirus.

Finalment, es generalitza la possibilitat de presentar sol·licituds per mitjans electrònics, sense perjudici de l’acompliment de determinats requisits exigits per l’ordenament d’estrangeria.

Més informació