).- Com a membre de la Comissió Permanent de Consell General de l’Advocacia Espanyola, el degà de l’ICAIB ha mantingut avui una reunió per videoconferència amb la resta dels integrants d’aquest òrgan de govern per avaluar l’aplicació de Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma i per exigir als poders públics l’adopció de totes les mesures necessàries per a la protecció màxima dels lletrats que hagin de cobrir els serveis essencials de l’Administració de Justícia.

Així, la Comissió ha acordat exigir de forma immediata que en l’assistència lletrada als detinguts i a les víctimes de violència domèstica tant en seu policial com judicial es facilitin de forma prioritària tant els mitjans telefònics com les videoconferències, respectant en tot cas la confidencialitat de les comunicacions entre els detinguts i els seus lletrats. A tal efecte s’intentarà que totes les assistències a detinguts es duguin a terme en dependències judicials, renunciant a el dret a prestar declaració en seu policial.

En els casos en què l’assistència no pugui efectuar-se pels mitjans al·ludits, s’ha de garantir que les actuacions es realitzin en dependències físiques que permetin assegurar les distàncies mínimes de seguretat i desinfecció de possibles objectes d’ús compartit.

De no complir-se les circumstàncies anteriors els funcionaris hauran de proporcionar als advocats que presten aquesta assistència dels elements de protecció individual adequats a la situació sociosanitària que han estat recomanats, com ara mascareta, guants i líquids desinfectants.

Les administracions competents suspendran d’ofici la tramitació dels expedients d’Assistència Justícia Gratuïta durant el període de vigència de Reial decret, i es tramitaran un cop aquest hagi finalitzat, exonerant als professionals de la tramitació administrativa.

L’ICAIB empararà als professionals de guàrdia en cas de conflicte entre la protecció de la seva salut i els requeriments d’òrgans judicials i centres de detenció que sol·licitin la seva presència física amb risc per al lletrat.

Enllaç a el comunicat de la Comissió Permanent