Recordem que el dia 20 de març de 2024 entren en vigor les noves mesures d’eficiència processal del RDL 6/2023 de 19 de desembre i, en concret, les contingudes al Títol VIII, en el qual es modifiquen diverses lleis processals per, segons es diu a l’Exposició de motius, harmonitzar la regulació processal civil, penal, contenciosa administrativa i social amb el context de tramitació electrònica”.

Aquest Títol presenta novetats molt importants, com ara la introducció d’un nou article (258 bis) a la Llei d’Enjudiciament Criminal, que estableix una regla de preferència per a la realització d’actes processals mitjançant presència telemàtica, tot i que això serà decisió del jutge i exceptuant “les actuacions de naturalesa personal, com els interrogatoris de parts o testimonis, a més de les excepcions pròpies del Dret Penal”.

S’aborda, així mateix, la modificació de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a fi d’“aprofundir en l’ús de mitjans electrònics”.

Es modifica, a més, la Llei reguladora de la jurisdicció social, així com la Llei d’Enjudiciament Civil per, entre altres moltes qüestions, ampliar les matèries que, amb independència de la quantia, es tramitaran per les normes del judici verbal; incorporar l’anomenat procediment de testimoni; i introduir reformes en els processos de família i en l’execució.

A més del Títol VIII, el dia 20 de març entraran en vigor les previsions contingudes a les disposicions finals primera (Modificació de la Llei Orgànica 2/1989, processal militar); segona (modificació de la Llei 24/2001 de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social); i quarta (modificació de la Llei 15/2015 de la jurisdicció voluntària”.

RDL 6/2023