El Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE) analitza la possibilitat d’impugnar l’acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de dia 20 de juliol, pel qual aquest organisme accedeix a la petició formulada per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) de remetre-li la informació relativa a la participació dels advocats —i els procuradors— en tots els procediments judicials dels anys 2014, 2015 i 2016.

Advocacia Espanyola sosté que l’autorització que ha donat el CGPJ perquè els tribunals i els jutjats facilitin a l’AEAT les dades “sembra de forma indiscriminada i injustificada la sospita sobre l’actuació de tots els advocats processalistes i es basa en un concepte —la transcendència tributària— ambigu i jurídicament indeterminat”.

Segons el CGAE, la sol·licitud de dades de l’Agència Tributària —identificació de l’advocat intervinent amb indicació de nom complet, NIF, número de col·legiat, dates d’inici i de cessament del procediment, naturalesa d’aquest procediment, el jutjat o tribunal on ha tengut lloc, localitat i import de cada procediment judicial— “és un requeriment summament concís, sense motivació i mancat de concreció, per més que es refereixi a informació desproveïda de contingut tributari”.

I afegeix que “aquest mecanisme de recopilació generalitzat de caràcter massiu, sense l’adequada justificació i per això sense empara en el marc normatiu, es fa, a més, sobre gairebé 23 milions d’assumptes judicials dels quals l’Agència Tributària ja disposa d’informació completa”.

Per tots aquests motius, el Consell General de l’Advocacia Espanyola estudiarà la impugnació de l’acord del GCPJ i la sol·licitud de suspensió cautelar d’aquest.

Més informació a: http://www.abogacia.es/2017/09/05/el-consejo-general-de-la-abogacia-rechaza-las-sospechas-generalizadas-de-la-agencia-tributaria-sobre-los-abogados/