El RDL 16/2020 estableix que la celebració d’actes processals serà preferentment mitjançant la presència telemàtica dels intervinents, llevat, en l’ordre penal, en el qual serà el jutge qui decideixi, ni en els procediments per delictes greus, on la presència física de l’acusat resulta necessària.

Per a aquestes actuacions telemàtiques, és important tenir en compte el següent:

ACCÉS A LA SALA VIRTUAL
Al professional que hagi d’actuar se li facilitarà una URL amb uns codis d’accés al sistema de videojustícia. Els passos són els següents:

  1. copiar la URL facilitada pel jutjat a la barra d’adreces (part superior), no en la de cerca de Google i prémer “Connectar-se a la reunió”.
  2. Introduir l’ID i el codi d’accés o contrasenya facilitada i prémer “Unir-se a la reunió”.
  3. Indicar el DNI, nom i cognoms i prémer “Connectar-se a la reunió”.
  4. Prémer “Permetre” per accedir a la imatge i a l’àudio.
  5. Un cop a la sala virtual, prémer “Començar reunió”.
  6. Espereu breument a ser admès.

NAVEGADOR: és imprescindible utilitzar Google Chrome, Edge, Firefox, o un altre similar, però NO s’ha d’utilitzar Internet Explorer. També és imprescindible que el navegador estigui actualitzat.
S’ha de tenir un dispositiu amb càmera, micròfon i altaveus habilitats, així com d’una connexió estable a Internet (connexió wifi de qualitat o, preferiblement, connexió a xarxa per cable).

REVISIÓ DE PERMISOS I ACTUALITZACIONS

Cal revisar els permisos d’accés a la càmera i micròfon.

  • Si la connexió s’efectua des d’un PC, cal tenir connectada una càmera web.
  • També és possible la connexió a través d’un telèfon mòbil. Si s’accedeix des d’un Iphone, pot descarregar-se l’App Cisco Meeting.
  • És aconsellable, sempre que sigui possible, que el professional es connecti amb auriculars, (suficient amb l’auricular mans lliures de el telèfon) ja que el so és més nítid.
  • Si el professional no intervé, cal mantenir desactivat el micròfon (mute).

PROVES DOCUMENTALS.- Es considera convenient que en els actes processals per via telemàtica en els quals es prevegi presentar prova documental, aquesta es faciliti amb antelació al jutjat, mitjançant un sistema que garanteixi la seva accessibilitat als advocats de les parts per al seu visionat i eventual descàrrega. Convé que aquests documents es presentin degudament ordenats i foliats, amb índexs hipervinculats per facilitar la seva utilització durant la sessió telemàtica.

CONFIDENCIALITAT: els programes i dispositius hauran d’impedir que es puguin realitzar enregistraments dels actes diferents de les que correspongui per a la seva documentació oficial. Els professionals que intervinguin en els actes hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè la seva participació es desenvolupi en una dependència que asseguri un entorn reservat i amb mitjans tècnics suficients.

DEFENSA: quan advocat i acusat no estiguin a la mateixa sala durant la celebració d’un judici penal, l’acusat, mentre no presti declaració, haurà de comptar amb la possibilitat de mantenir contacte permanent i reservat amb el seu advocat per via telemàtica. Igualment, en els casos en què, per motius sanitaris, s’aconselli que el detingut declari des d’una dependència policial, s’ha de procurar adoptar mesures per pugui tenir lloc l’entrevista reservada amb l’advocat de forma efectiva.

Guia d’actuacions telemàtiques
Esquema d’accés a sales virtual