S’adjunta al final del text el RD 15/2020 en el qual es detalla el nou paquet de mesures i ajudes econòmiques laborals i fiscals acordades en Consell de Ministres. Entre les 30 noves línies de suport, figuren les següents:

Ampliació de la cobertura a determinats treballadors i fixos discontinus. Entre altres qüestions es preveu que els treballadors que varen veure extingit el seu contracte en el període de prova des del 9 de març, o els que ho rescindiren voluntàriament des de l’1 de març per tenir una altra oferta laboral que, finalment, no es va materialitzar per la pandèmia, tindran dret a les prestacions per desocupació.

Així mateix, es preveu que treballadors amb contracte fix-discontinu puguin incorporar-se a un ERTE i / o percebre una prestació, tot i en el cas que hagin esgotat l’atur.

Possible accés a ERTOs per causa de força major d’empreses de sectors essencials i teletreball. Per la seva banda, les empreses que facin serveis essencials, però que hagin reduit la seva actividad de forma notable, podrán acceder als expedients de regulació d’ocupació per causa de força major.

A més, es prorroga dos mesos més el caràcter preferent del teletraball i el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada per a persones amb persones dependents a càrrec causa de la situació de crisi sanitària.

Finançament empresarial.
S’amplia la línia d’avals de l’ICO de manera que a més de donar cobertura als crèdits bancaris, es pugui atendre també el finançament basat en pagarés de mercat alternatiu de renda fixa.

Es preveuen mecanismes per renegociar i ajornar el pagament de lloguers de locals de negoci en cas que els seus propietaris siguin grans tenedors o empreses publiques.

El Consorci de Compensació d’Assegurances actuarà com a reassegurador dels riscos de l’assegurança de crèdit.

Mesures fiscals
Els treballadors autònoms podran fer el càlcul dels pagaments fraccionats de l’IRPF i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’IVA amb el mètode d’estimació objectiva, per ajustar el pagament als ingressos reals. En els pagaments fraccionats d’IRPF i IVA es podran descomptar, en cada trimestre, els dies en què hi ha hagut estat d’alarma.

Per la seva banda, les empreses podran adaptar les liquidacions dels ingressos a compte a la previsió d’ingressos estimada per al 2020 i s’estableix la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris de l’impost de societats a l’obtenció del finançament a través de la línia d’avals de l’ICO.

RDL15/2020