Adjuntem al final d’aquest text la comunicació remesa des de l’Agència Tributària de les Illes Balears en la qual s’informa de la propera posada en marxa d’una sèrie d’innovacions d’important transcendència pràctica que afecta a la gestió dels tributs locals i autonòmics. Així:

Pel que fa a la gestió de tributs locals, les principals innovacions són:

– Carter Virtual d’Avisos: l’ATIB ha habilitat al seu web (www.atib.es) el Carter Virtual d’Avisos, un sistema que permet, mitjançant codi o contrasenya, accedir des del primer dia del període voluntari de pagament als rebuts dels quals l’interessat és titular.

– Període de cobrament de les domiciliacions: per facilitar la planificació del pagament dels tributs locals, s’estableix que aquests es carregaran en compte la segona quinzena de l’últim mes de pagament en període voluntari.

Pel que fa a la gestió dels tributs autonòmics, les novetats són:

– Supressió dels models d’autoliquidació preimpresos: els models de liquidació i autoliquidació gestionats per l’ATIB hauran de complimentar-se en el portal web de l’agència, per tal que el disseny dels codis de barres generats en el model permetin el seu pagament a través dels caixers automàtics de les entitats bancàries, sense perjudici que es manté la possibilitat de pagar-los a través de banca electrònica i targeta de crèdit.
Això suposa que des del 5 de juliol s’ha suspès la venda d’impresos i que des del dia 11 de juliol els models preimpresos ja no seran d’utilitat.

– Generalització de la cita prèvia: des del dia 11 de juliol es generalitza el servei de cita prèvia per accedir a tots els serveis d’informació i assistència de l’ATIB, excepte el registre d’entrada, per al qual no s’exigirà cita prèvia.
La reserva de cita prèvia es pot fer telefonant al 971.678.404 i també al web de l’ATIB.

– Nous serveis d’ajuda per emplenar declaracions: amb la cita prèvia es creen dos nous serveis per facilitar al contribuent l’emplenament de les declaracions d’ITP i AJD i Successions i donacions en determinats supòsits.

Finalment, s’adjunta també un annex amb el calendari dels períodes de pagament en via voluntària dels diferents tributs locals gestionats per l’ATIB.

Informació novetats ATIB

Calendari períodes de pagament