El ministeri de Justícia ha informat, a través del Consell General de l’Advocacia Espanyola, que a partir del mes de març lliurarà mensualment les quantitats corresponents a les actuacions dels advocats de Torn d’Ofici, un cop hagin estat certificades pels respectius col·legis d’advocats.

L’advocacia d’ofici veurà així complida una de les seves reivindicacions històriques, com és la referida al pagament mensual, que ja ha entrat en vigor després de la publicació, en el BOE, del Reial decret 72/2018, de 19 de febrer, pel qual es regula la concessió directa de subvencions al Consell General de l’Advocacia Espanyola i al Consell General del Procuradors d’Espanya en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta per a l’exercici pressupostari del 2018.

El nou sistema suposa un canvi important en la manera de presentar les certificacions, que ara serà mensual (en lloc de trimestral com fins ara), i significa un avenç en la freqüència dels pagaments per les actuacions dutes a terme.

Per tal de donar compliment a les instruccions rebudes, en aquest mes de març s’han presentat les certificacions corresponents als mesos de gener i febrer de 2018, que contenen les quantitats corresponents a les actuacions justificades durant aquests dos mesos i que, d’acord amb la informació rebuda, es liquidaran pel ministeri el més aviat possible.

A partir d’aquest mes i en els successius, la certificació es presentarà al Consell General en els deu primers dies del mes següent, incloent-se en la mateixa tots els assumptes justificats en el mes natural anterior.

D’altra banda, en data 12 de març de 2018 el ministeri de Justícia va aprovar la subvenció per al pagament dels assumptes del torn d’ofici corresponents al quart trimestre del 2017, de manera que s’espera que en els pròxims dies el Consell General de la Advocacia rebi aquesta subvenció per distribuir-la entre els col·legis professionals de l’anomenat territori comú, és a dir, d’aquelles comunitats autómas que, com les Illes Balears, no tenen transferides les competències en matèria de Justícia.