S’adjunta al final d’aquestes línies la resolució del secretari general de l’Administració de Justícia per la qual es fixen serveis mínims per a la vaga dels LAJ convocada amb caràcter indefinit a partir del 24 de gener del 2023.

En aquesta resolució, s’estableixen com a serveis mínims els següents:

  • Servei de guàrdia. Els jutjats en servei de guàrdia han de comptar amb tota la dotació de personal que efectuï el servei de guàrdia.
  • Mesures cautelars o provisionals, a causa de l’afectació de drets fonamentals i la necessitat de resoldre-la ràpidament.
  • Judicis orals de l’ordre penal o qualsevol altre acte o compareixença en causes amb pres o presa, per no demorar la resolució de situacions de privació de llibertat.
  • Les actuacions de Registre Civil de compliment prioritari i inexcusable de naturalesa registral (naixements, defuncions, matrimonis).
  • Les actuacions relatives a la violència de gènere, als jutjats de violència sobre la dona, siguin o no exclusius.
  • Els procediments per a la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques referits al Capítol XI del Títol II del Llibre II de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social; i Capítol I, Títol V de Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.
  • Funcions de les Secretàries i Secretaris de Govern i de Coordinació Provincial vinculades al seguiment de la incidència de la vaga, concessió de llicències i permisos i sol·licitud i resolució de suplències i substitucions entre les lletrades i els lletrats dels seus territoris.
  • Atenció a les actuacions processals ja assenyalades que hi hagi d’intervenir un menor d’edat o una persona amb la capacitat modificada judicialment Resolució

 

 

Resolució