Davant les consultes formulades per diferents col·legiats que estan rebent de l’AEAT liquidacions provisionals de l’IVA en relació als ingressos percebuts pel Torn d’Ofici en exercicis anteriors, s’adjunta al final d’aquest text un model de recurs que podria ser d’utilitat per aquells que estiguin interessats a recórrer la liquidació.

En aquest model, que ha elaborat el lletrat Rafael Gil March i que la Junta de Govern posa a disposició dels col·legiats, es recorda, d’una banda, que la Resolució de la Direcció general de Tributs, en contestació ofert en el seu dia al Consell General de l’Advocacia Espanyola, assenyala textualment en el seu punt primer: “No están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios prestados por abogados y procuradores con carácter obligatorio y gratuito en los casos en que sean designados de oficio o para asistencia letrada al detenido”, i, de l’altra, s’indica que, en conseqüència, tampoc seria aplicable la regla de prorrata a la de declaració de les quotes deduïbles de l’IVA per conseqüència de les percepcions obtingudes del Torn d’Ofici.

El model de recurs proporcionat per Balears ha estat distribuït recentment entre tots els col·legis d’advocats del país per Advocacia Espanyola, organització que a la circular enviada als col·legis considera que “la regulació legal exclou l’aplicació de la regla de prorrata, sense que sembli defensable la interpretació de la Directiva de l’IVA que sostenen ara les dependències tributàries actuants “.

Recurs