S’adjunten al final d’aquestes línies els acords d’unificació de criteris adoptats per les juntes de jutges de Primera Instància, Social, Penal i Contenciós Administratiu de Palma en relació amb la celebració d’actes processals per via telemàtica, davant la regulació que d’aquests se’n fa al RDL 6/2023.

Així, tant els jutges de Primera Instància com els de Contenciós Administratiu acorden que, llevat del criteri judicial en cada cas concret, les sol·licituds de celebració d’actuacions per via telemàtica només s’atendran “quan es pugui garantir allò que preveu l’art. 62 del RDL 6/2023, respecte del punt daccés i llocs segurs”. Les juntes de jutges de Palma d’ambdues jurisdiccions, que no amaguen la seva “preocupació perquè es preservin les garanties processals i el respecte institucional”, entenen, a més, que, atesos els problemes habituals de funcionament dels mitjans informàtics, “La mesura no facilitarà alleugerir la sobrecàrrega que existeix als jutjats” i que “serà una mesura que al final perjudicarà el ciutadà i la qualitat de prestació del servei.

Comparteixen aquests raonaments els jutges del Social, que afegeixen, en el seu acord, “no dur a terme celebracions telemàtiques, de l’acte de judici, mentre que l’absència d’una de les parts a la sala d’audiències del Jutjat impedeixdonar-li trasllat de la documentació que a l’acte de judici aporti com a mitjà de prova de la part contrària”.

Per la seva banda, la Junta de jutges del Penal acorda, també de forma unànime, que, “atesa la funcionalitat dels sistemes informàtics i telemàtics”, actualment “no es faran de forma telemàtica aquells judicis en què com a mitjans de prova hi hagi exhibicions documentals i/o reconeixements presencials”.

Acta junta jueces 1ª Instancia

Acta junta jueces Contencioso

Acta junta jueces Penal

Acta junta jueces Social