Seccions i Comissions

Reestructuració de les comissions i seccions de l’ICAIB

Amb motui de la renovació parcial de la Junta de Govern de l’ICAIB i de la incorporació, a aquesta, de nous membres, la Junta ha acordat dur a terme la reestructuració de les comissions i seccions col·legials i a l’anomenament dels responsables de cada una d’elles, de la forma següent:

Cor polifònic de l'ICAIB

Normes bàsiques d’organització i funcionament de les Comissions de l’ICAIB

La Junta de Govern aprovà, amb data 28 de maig de 2012, les normes bàsiques de funcionament de les diferents comissions, seccions i agrupacions existents a l’ICAIB. L’acord distingeix, dintre de l’estructura organitzativa col·legial, dos tipus de comissions: per una banda, les comissions delegades de la Junta de Govern, como òrgans especialitzats constituïts en el si de la pròpia Junta per al millor desenvolupament de les funcions que aquesta té atribuïdes i, per altra, les comissions de col·legiats, organismes que poden adoptar el nom de seccions i/o agrupacions i que reuneixen a col·legiats units per matèries i/o interessos específics. En aquest cas, les actuacions i les comunicacions de les comissions hauran d’identificar-se com procedents de la pròpia comissió d’advocats, sense ser atribuïdes a la corporació.

Adjuntam: